logo

Podatki / Opłaty skarbowe / Ulgi

Sprawy związane z podatkami xxx

Dostępne e-usługi w ramach tego katalogu:
Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o bonifikatę od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe udzielane są:1. osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok w którym opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.2. spółdzielniom mieszkaniowym, członkami których są osoby wymienione w pkt. 1.Wnioski należy składać w terminie do 15 marca (każdego roku).
DL-1 Deklaracja na podatek leśny - Ministerstwo Finansów
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - Ministerstwo Finansów
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
DR-1 Deklaracja na podatek rolny - Ministerstwo Finansów
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
IL-1 Informacja o lasach - Ministerstwo Finansów
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Ministerstwo Finansów
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
IR-1 Informacja o gruntach - Ministerstwo Finansów
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym.
Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek
Umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku w sprawie rozłożenia należności na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych, umorzenia odsetek.Wniosek obejmuje zobowiązania z zakresu: nieruchomości, podatku od osób fizycznych, podatku od podmiotów prawnych, opłat za posiadanie psów, opłat za gospodarowanie odpadami, podatku od środków transportu, innych opłat.Skutkuje wydaniem decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek.
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - SR-2
Urodziło ci się dziecko? Pamiętaj, że możesz dostać pomoc finansową od państwa – becikowe
Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami (np. podatki, mandaty, opłaty skarbowe) lub stwierdzających stan zaległości w opłatach