logo

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - SR-2

Urodziło ci się dziecko? Pamiętaj, że możesz dostać pomoc finansową od państwa – becikowe
Organ właściwy do realizacji usługi

Gmina Ełk

Kogo dotyczy

Każdy, kto:

 • jest rodzicem nowo narodzonego dziecka,
 • jest opiekunem prawnym dziecka,
 • jest opiekunem faktycznym dziecka,

Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Opiekun faktyczny to osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

 • spełnia  poniższe warunki:
  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza w miesiącu 1 922 zł netto,
  • matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną. Nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Prawo do becikowego przysługuje zamieszkującym w Polsce obywatelom polskim oraz w określonych ustawowo przypadkach zamieszkującym w Polsce cudzoziemcom.

Jeśli mieszkasz poza Polską, np. w kraju UE i z tego względu nie przysługuje ci w Polsce becikowe – dowiedz się w kraju w którym mieszkasz, czy kraj ten  przyznaje pomoc finansową podobną do becikowego.

Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2220, z późn. zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. poz. 1466) 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234) 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (poz.1497) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) 
Wymagane dokumenty
 • wniosek o becikowe
 • zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży – dostaniesz je od lekarza albo położnej, 
 • oświadczenia albo zaświadczenia o dochodach osób z rodziny. Dołączenie do wniosku dokumentów, które potwierdzą dochód twojej rodziny, zależy od waszej sytuacji. Dlatego najlepiej skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz się, czy i jakie dokumenty musisz dostarczyć.
Czas realizacji

Becikowe dostaniesz po rozpatrzeniu wniosku o to świadczenie przez instytucję. Wniosek o becikowe powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu miesiąca, zaś w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie póżniej niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

To, w jaki sposób dostaniesz pieniądze, zależy od możliwości organizacyjnych  urzędu oraz przyjętej praktyki. Możesz je dostać:

 • przelewem na konto, które wskażesz we wniosku,
 • przekazem pocztowym,
 • w kasie urzędu.

Dowiedz się w instytucji, w której złożysz wniosek, jak wypłacą ci becikowe.

Opłaty

Usługa jest bezpłatna.

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się od jej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną. Możesz je złożyć bezpośrednio w siedzibie instytucji albo przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym – zachowaj potwierdzenie wysłania). Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Rezultat realizacji usługi
Etapy realizacji usługi
Usługa wymaga zalogowania

Tak

Słowa kluczowe