logo

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Organ właściwy do realizacji usługi

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy

Osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Podstawy prawne
 • Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty
 • Wypełniony i potwierdzony przez zarządcę domu wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • Deklaracja o dochodach brutto z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
 • Tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny)
 • Dokument dotyczący powierzchni użytkowej (w tym pokoi i kuchni) i wyposażenia technicznego budynku
 • Dokumenty potwierdzające dochody, np. odcinki renty lub emerytury, zaświadczenie z zakładu pracy, wszystkich członków gospodarstwa domowego, a w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
 • Dokumenty potwierdzające wydatki na mieszkanie (opłaty czynszowe, karta wymiaru czynszu)
 • Ostatni rachunek za energię elektryczna
Czas realizacji

Do 30 dni

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni za pośrednictwem organu wydającego decyzję

Rezultat realizacji usługi

brak

Etapy realizacji usługi

brak

Poziom uwierzytelniania Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania

TAK

Słowa kluczowe Przyznanie dodatku mieszkaniowego