logo

Budownictwo

Dostępne e-usługi w ramach tego katalogu:
Oddanie gruntów komunalnych w użyczenie
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o oddanie nieruchomości w ramach umowy dzierżawy/użyczenia/najmu.
Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych przyłączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. We wniosku należy podać dane wnioskodawcy, sprecyzować miejsce, czas, organizację wykorzystania zajętego pasa drogowego oraz projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac.W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających długoterminowego wykorzystania pasa drogowego (np. infrastruktura podziemna), niezbędne jest uzyskanie trzech zezwoleń :1. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających chwilowego wykorzystania pasa drogowego, niezbędne jest uzyskanie jednego zezwolenia:- Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
Wniosek o zgłoszenie awarii w pasie drogowym drogi gminnej
1. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego następuje po uzyskaniu pozwolenia na jego zajęcie oraz ewentualnych innych zezwoleń wymaganych prawem (w zależności od celu korzystania z pasa drogowego). 2. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien być złożony najpóźniej na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego. Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy najmu, dzierżawy albo użyczenia.