logo

Wniosek o zgłoszenie awarii w pasie drogowym drogi gminnej

1. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego następuje po uzyskaniu pozwolenia na jego zajęcie oraz ewentualnych innych zezwoleń wymaganych prawem (w zależności od celu korzystania z pasa drogowego). 2. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien być złożony najpóźniej na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego. Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy najmu, dzierżawy albo użyczenia.
Organ właściwy do realizacji usługi

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy

obywateli, przedsiębiorców, instytucje publiczne

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty
 • Projekt zawierający wizualizację, opis materiałów konstrukcyjnych, ich kolorystykę oraz sposób montażu umieszczanego urządzenia/naniesienia. Wypełniony formularz wniosku.
 • Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego).
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 • Jeśli osoba składająca wniosek jest podmiotem gospodarczym także odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 • Jeśli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • W przypadku pełnomocnictwa: pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty
Czas realizacji

do 30 dni

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej, podlega pełnomocnictwo - 17 PLN

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał.

Rezultat realizacji usługi

Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa

Etapy realizacji usługi

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania

  TAK

  Słowa kluczowe Zajmowanie pasa drogowego