logo

Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych przyłączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Organ właściwy do realizacji usługi

brak

Kogo dotyczy

Właścicieli nieruchomości, zainteresowanych przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tj. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości wspólnej, zarządów wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władających nieruchomościam

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty
  • Wniosek
  • 1 egzemplarz aktualnej mapy zasadniczejz lokalizacją działki, do której mają być wykonane przyłącza
  • 1 egzemplarz wypisu z ewidencji gruntów i budynków
  • Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (działki)
  • Pełnomocnictwo
Czas realizacji

Do 14 dni

Opłaty

W zależności od ustaleń właściwego organu

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi

brak

Etapy realizacji usługi

brak

Poziom uwierzytelniania Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania

TAK

Słowa kluczowe Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej