logo

Rodzina

Dostępne e-usługi w ramach tego katalogu:
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Usługa umożliwia złożenie do Wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
1. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o stypendium szkolne. 2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
Wniosek o wydanie / przedłużenie "Ełckiej Karty Rodziny 3+"
Usługa umożliwia złożenie złożyć do właściwej Instytucji Publicznej wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.Wójt może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę będącą pracownikiem jednostki organizacyjnej gminy, na wniosek kierownika tej jednostki.Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty.
Wniosek o zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną. Wniosek należy składać do właściwej jednostki organu samorządu terytorialnego, który wydaje decyzję administracyjną w sprawie. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne: 1) amerykański pit bull terrier,2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),3) buldog amerykański,4) dog argentyński, 5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),6) tosa inu,7) rottweiler,8) akbash dog, 9) anatolian karabash,10) moskiewski stróżujący,11) owczarek kaukaski.