logo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

1. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o stypendium szkolne. 2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego
Organ właściwy do realizacji usługi

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy

Osoby ubiegające się o stypendium szkolne.

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty
  • Formularz wniosku o ustalenie prawa do stypendium szkolnego
  • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne
  • Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o stypendium szkolne
  • Zaświadczenie od pracodawcy o osiągniętym dochodzie
  • Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Czas realizacji

Wniosek o stypendium szkolne składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego urzędu miasta/gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi

Decyzja w sprawie przyznania stypendium szkolnego

Etapy realizacji usługi

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja, 3. Decyzja w sprawie przyznania stypendium szkolnego

Poziom uwierzytelniania
  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania

TAK

Słowa kluczowe

Stypendium szkolne