logo

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Usługa umożliwia zgłoszenie przez posiadacza dowodu osobistego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w następstwie czego dokonywane jest unieważnienie dowodu osobistego.
Organ właściwy do realizacji usługi

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Kogo dotyczy

1. Posiadacz dowodu osobistego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych; 2. W imieniu posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r., poz. 653 z późn. zm., )
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1626)
Wymagane dokumenty
  • Wypełniony formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
  • Do zgłoszenia uszkodzenia należy załączyć uszkodzony dowód osobisty (dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście).
Czas realizacji

Niezwłocznie.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego (wydawane na żądanie).

Etapy realizacji usługi

1. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez posiadacza dowodu osobistego. 2. Unieważnienie utraconego lub uszkodzonego dowodu osobistego przez organ gminy. 3. Wydanie przez organ gminy zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – na żądanie posiadacza dowodu osobistego.

Poziom dostępności usługi

Interakcja dwukierunkowa

Poziom uwierzytelniania
  • Profil zaufany
  • Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania

TAK

Słowa kluczowe

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego