logo

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o dowód z warstwą elektroniczną przez internet. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku.
Organ właściwy do realizacji usługi

wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy

Dowód osobisty zobowiązany jest posiadać każdy pełnoletni obywatel polski zamieszkujący na terenie Polski. Obywatel zamieszkujący poza krajem może posiadać dowód osobisty. Wniosek o dowód może złożyć każdy, kto jest osobą pełnoletnią lub kończy 18 lat za mniej niż 30 dni,

Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r., poz. 653 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212)
Wymagane dokumenty
 • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. Wtedy do wniosku o e-dowód dołącz orzeczenie o niepełnosprawności, które to potwierdzi.
 • Oryginał załączonego zaświadczenia lub orzeczenia przekaż urzędnikowi przy odbiorze dowodu.
 • Jeśli nosisz nakrycie głowy, bo tego wymaga twoja religia — możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twoja twarz jest nadal widoczna. Wtedy do wniosku o e-dowód dołącz zaświadczenie, które potwierdzi, że należysz do wspólnoty wyznaniowej (dotyczy to wyłącznie wspólnot zarejestrowanych w Polsce).
 • W uzasadnionych przypadkach (stan zdrowia) organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
 • Zdjęcie w postaci elektronicznej. - Zdjęcie powinno być aktualne - zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, - na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie, - zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej wierzchołka) oraz górną część barków, - twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.
Czas realizacji

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach — poinformuje cię o tym urzędnik.

Opłaty

Usługa jest bezpłatna

Tryb odwoławczy

Do właściwego miejscowo wojewody za pośrednictwem organu gminy, który wydał decyzję o odmowie wydania dowodu osobistego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi

Uzyskanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną

Etapy realizacji usługi

1. Złożenie wniosku, 2.Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie dowodu, 4. Odbiór dowodu w urzędzie, do którego wysłałeś wniosek, - podczas odbioru możesz ustalić kody PIN i odebrać dokument z kodem PUK.

Poziom dostępności usługi

Interakcja dwukierunkowa

Poziom uwierzytelniania

Profil zaufany

Usługa wymaga zalogowania

TAK

Słowa kluczowe
 • wniosek o dowód osobisty
 • wniosek o e-dowód
 • jak wyrobić sobie dowód
 • e-dowód
 • dowód