logo

Dotacja na modernizację ogrzewania

Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej. Aby otrzymać dodatek energetyczny należy: - posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego, - złożyć wniosek o wypłatę dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy, - zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).
Organ właściwy do realizacji usługi

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty

Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym

Czas realizacji

30 dni

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego , w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania
  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania

TAK

Słowa kluczowe

Zryczałtowany dodatek energetyczny