logo

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.W przypadku wniosku o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wniosek należy składać na 1 miesiąc przed datą imprezy.
Organ właściwy do realizacji usługi

właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy

Osoby ubiegające się o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
 • - Kserokopia posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kopią zaświadczenia o opłacie za zezwolenie, kopia decyzji o nadaniu NIP,
 • - Kserokopia dokumentu udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione,
 • W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu nalezy także dołączyć:
 • - zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu,
 • - szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprez,
 • - szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy
Czas realizacji

do 30 dni

Opłaty

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty)
Przed wydaniem zezwolenia wnosi się opłatę w wysokości:
43,75zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłaty pobierane są na podstawie art.18¹ ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,

Rezultat realizacji usługi

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Etapy realizacji usługi

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania

  TAK

  Słowa kluczowe Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych