logo

Nadanie numeru porządkowego budynku

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o nadanie numeru porządkowego nieruchomości oraz o potwierdzenie nadanego numeru porządkowego.Potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości wydaje się w przypadku wystąpienia wątpliwości pomiędzy posiadanym a nadanym numerem porządkowym nieruchomości oraz w sytuacji braku stosownego zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego.
Organ właściwy do realizacji usługi

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy

Właściciel lub użytkownik wieczysty

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty
  • Dokumenty architektoniczne potwierdzające przeznaczenie obiektu lub zezwolenie na jego użytkowanie.
  • Tytuł własności nieruchomości np. akt własności ziemi lub akt notarialny lub postanowienie sądowe o zniesieniu współwłasności lub odpis z księgi wieczystej lub decyzję administracyjną.
  • Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  • W przypadku potwierdzenia numeru: wniosek o potwierdzenie nadanego numeru porządkowego
Czas realizacji

Do 30 dni

Opłaty

17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),
5 zł - od każdej zaczętej strony od poświadczenia zgodności kopii zawiadomienia o nadaniu numeru z oryginałem

Tryb odwoławczy

Od zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego odwołanie nie przysługuje. Ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę do sądu na taką czynność można wnieść po uprzednim wezwaniu organu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa. Od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia o numerze porządkowym przysługuje skarga do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Rezultat realizacji usługi

Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości

Etapy realizacji usługi

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Nadanie i potwierdzenie numeru nieruchomości,

Poziom uwierzytelniania
  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania

TAK

Słowa kluczowe

Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości